Obchodní podmínky online provizního systému

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") se vztahují na právní vztahy mezi subjekty 

jakožto výhradního distributora elektronicky poskytovaných konzultačních produktů a služeb dostupných na webech placenzaexistenci.cz, skolanavyku.cz, produktivnictyrka.cz, pavelriha.cz, znulynamilion.cz a milionovavyzva.cz (dále jen „Servery“ nebo též jen „Server“) a fyzických nebo právnických osob působících jako nezávislí obchodní zástupci Zastoupeného (dále jen "Zástupce"). Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást jakékoli smlouvy uzavřené mezi Zastoupeným a Zástupcem v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.  

2. Rozsah zastoupení  

2.1. Zástupce se zavazuje pro Zastoupeného vyvíjet činnost, která bude směřovat k propagaci a vyhledávání zájemců o poskytnutí služeb prostřednictvím Serveru za podmínek uvedených na Serveru.  

2.2 Zástupce se zavazuje poskytovat třetím osobám informace o nabídce Zastoupeného, přiměřeným způsobem zveřejnit reklamní materiály Zastoupeného, které mu Zastoupený poskytne, a jiným přiměřeným způsobem propagovat Zastoupeného a jeho služby na internetu i jinými prostředky. V případě, že bude mít třetí osoba (potenciální zájemce) zájem čerpat služby prostřednictvím Serveru, zprostředkuje Zástupce takovému zájemci kontakt se Zastoupeným skrze unikátní provizní odkaz, na základě kterého bude Zastoupený moci identifikovat, že daný potenciální zájemce byl získán v důsledku činnosti Zástupce. Zástupce však není oprávněn sám uzavírat jménem Zastoupeného ani uživatelů Serveru jakékoliv smlouvy. 

2.3. Pro správnou funkčnost provizního odkazu a přiřazení zájemců pod účet Zástupce jsou využívány soubory cookie v počítačích zájemců. Platnost souborů cookie uvádí Zastoupený na Serveru. Zástupce bere na vědomí a Zastoupený neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Zástupce, a že za takovou konverzi nenáleží Zástupci provize.

2.4. Zástupce prohlašuje, že je držitelem podnikatelského oprávnění k výkonu činnosti podle těchto Všeobecných podmínek. Mezi smluvními stranami není sporu o tom, že Zastoupený Zástupci nedal žádné další pokyny k výkonu činnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Zástupce není podřízeným Zastoupeného a svou činnost vyvíjí na vlastní odpovědnost a náklady.  

2.5. Zastoupený neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému. Zastoupený se zavazuje vyplatit Zástupci za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 5 těchto obchodních podmínek.

2.6. Zastoupený je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Zástupce chce v kampani použít. Zastoupený je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Zastoupený povinen Zástupci oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Zástupce zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Zástupci účinné od jeho oznámení.

3. Osobní údaje

3.1. Zástupce dává Zastoupenému souhlas k tomu, aby v nezbytné míře zpracovával jeho osobní údaje dle zásad pro ochranu údajů, a bere na vědomí, že jeho zákonná práva plynoucí z GDPR jsou respektována.  

4. Postup Zástupce  

4.1 Zástupce je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Zastupovaného či jím nabízených služeb.

4.2. Zástupce se zavazuje vyvíjet reklamní  činnost pro Zastoupeného, a to jakýmkoliv způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku. Zastoupený bere na vědomí, že při výkonu činnosti dle těchto Všeobecných podmínek nesmí třetím osobám zasílat nevyžádaná obchodní sdělení. Zástupce se zavazuje, že nebude propagovat Zastoupeného rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Zastoupeným zjištěna taková aktivita Zástupce, je Zastoupený oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Zástupce. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.3 V rámci výkonu  činnosti podle bodu 4.1 těchto Všeobecných podmínek Zástupce sdělí třetím osobám údaje o Zastoupeném a Serveru a bude dbát na to, aby u zájemců nemohl vzniknout dojem, že poskytovatelem nabízených služeb nebo zboží je Zástupce.   

4.4 V případě porušení povinností zakotvených v tomto bodu 4, nebo jiných povinností dle zákona nebo těchto Všeobecných podmínek, je Zastoupený oprávněn s okamžitou účinností vypovědět smlouvu se Zástupcem, a to s účinností ke dni doručení výpovědi Zastoupenému. Zástupce je povinen výpověď převzít, pokud mu byla zaslána na jakoukoliv adresu, kterou Zastoupenému dříve sdělil. Zástupce není po obdržení výpovědi oprávněn vykonávat žádnou další činnost pro Zastoupeného, ledaže by mu k tomu Zastoupený dal svůj výslovný souhlas. V případě  porušení některé z povinností Zástupce uvedené v tomto bodu 4 je Zástupce povinen Zastoupenému zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 EUR.  

4.5. Zástupce je oprávněn používat obchodní jméno, logo a ochranné známky Zastoupeného pouze v souvislosti s vyvíjením  činnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Zastoupený je oprávněn Zástupci kdykoli s okamžitou platností zakázat používání jeho obchodního jména, loga a ochranných známek v souvislosti s konkrétní reklamní kampaní nebo jiným jednáním, které dle uvážení Zastoupeného není v souladu s obchodní politikou Zastoupeného.  

4.6. Zástupce či rodinní příslušníci Zástupce nebo osoby jednající ve shodě se Zástupcem nesmí objednat produkty či služby Zastoupeného přes vlastní provizní odkaz Zástupce. Pokud tak učiní, zaniká nárok Zástupce na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Zastoupenému škoda, je Zástupce povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit. Zástupce je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Zastoupený neodpovídá za škodu, která Zástupci takovým zneužitím vznikne.

4.7. Zástupce nesmí propagovat produkty či služby Zastoupeného na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

5. Provize  

5.1. Nárok na provizi Zastoupenému vzniká v případě, že jím zajištěný zájemce prostřednictvím Serveru požádá o poskytnutí služby, tato služba je mu poskytnuta a zájemce neodstoupí od smlouvy během 30 dnů od jejího uzavření. Výše provize bude stanovena v písemných podkladech k Serveru, které Zastoupený Zástupci poskytne. Každá provize před vyplacením musí projít schválením ze strany Zastoupeného. V případě, že provize je získána v rozporu s těmito obchodními podmínkami, zákony, dobrými mravy či v případě podezření ze zneužití provizního systému si Zastoupený vyhrazuje právo takto získanou provizi neschválit.

5.2. Zastoupený si vyhrazuje právo výši provize měnit s tím, že rozhodným dnem pro určení výše provize je den poskytnutí služby zájemci. Za nákupy Zástupce pro jeho vlastní potřebu se provize nevyplácí.

5.3. Pokud neurčí popis kampaně jinak, tak platí pravidlo “poslední bere”, které zaručuje přidělení provize poslednímu Zástupci, který přivedl zájemce do kampaně.

Naopak pro přivedené zákazníky na knihu Z nuly na milion platí pravidlo první bere a doživotní provize v rámci kampaně Milionová výzva. Provize ze všech produktů v kampani tak náleží prvnímu Zástupci, který přivedl zákazníka k nákupu knížky.

5.4 Je výslovně zakázáno nabízet část nebo celou výši provize zákazníkům jako motivaci k nákupu propagovaného produktu. Pokud se Zástupce dopustí tohoto jednání je Zastupující oprávněn okamžitě vypovědět spolupráci a zrušit partnerův provizní účet na Serveru.

5.5. Výše provize je uvedena na Serveru pro každou prodejní kampaň zvlášť. Provize budou Zastoupeným schvalovány vždy do 30 dnů po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Zastoupeného umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá automaticky. O schválení provize bude Zástupce informován prostřednictvím svého provizního účtu na Serveru.

Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení produktu či služby propagované v kampani. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

5.6. Provize bude Zástupci uhrazena tak, že bude připsána na uživatelský účet Zástupce, který Zastoupený pro Zástupce vede na Serveru. V případě, že částka na uživatelském účtu Zastoupeného přesáhne částku 1.000 Kč nebo 50 EUR, je Zástupce oprávněn požádat o výplatu této částky bankovním převodem. Není-li domluveno jinak, vyplácení provizí probíhá bankovním převodem v EUR na bankovní účet Zástupce, přičemž Zástupce je povinen sdělit Zastupovanému veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN). V případě, že provize na uživatelském účtu Zástupce byla uváděna v CZK, bude do EUR převedena Zastoupeným dle aktuálního směnného kurzu. Provize nebudou vypláceny v hotovosti, složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Zástupcem a Zastoupeným sjednáno jinak.

5.7. Výplata schválené provize bude provedena nejpozději v termínu splatnosti faktury splňující zákonné náležitosti i náležitosti, které Zástupce Zastoupenému předem sdělí, po schválení konverzí s lhůtou splatnosti nejméně 30 dní a znějící na částku, jež má být vyplacena, kterou Zástupci Zastoupený vystaví a doručí.

5.8. V případě porušení těchto obchodních podmínek může Zastoupený provizi přiměřeně snížit nebo ji Zástupci nevyplatit vůbec.  

6. Bonusové odměny

6.1. V rámci provizního programu dostane Zástupce možnost získat kromě standardní provize, také bonusové odměny za dobře odvedenou práci (dále jen Bonusová odměna). Bonusové odměny se skládají z "navýšených provizí" a "věcných odměn" a vztahují se výhradně jen k uskutečněným prodejům přiznaným Zástupci pod jeho provizní účet.

6.2. Ve výjimečných případech, jako např. při výrazné změně tržních cen u vypsaných odměn, si Zastoupený vyhrazuje právo přidělit Zástupci alternativní odměnu dle vlastního uvážení.

6.3. Bonusové odměny a zvýšené provize jsou odměnou za dobře odvedenou práci. Podléhají schválení Zastoupeného a nevzniká na ně žádný právní nárok.

6.4. Zastoupený si vyhrazuje právo vypsané bonusové odměny kdykoliv s okamžitou platností nahradit či změnit. O této skutečnosti bude Zástupce informován e-mailem.

7. Odpovědnost za škodu  

7.1. Zástupce Zastoupenému odpovídá za újmu, kterou mu způsobil svou  činností, včetně poškození dobrého jména Zastoupeného v důsledku nekalých či agresivních marketingových praktik a porušování právních předpisů při vyvíjení činnosti dle těchto obchodních podmínek. V takovém případě Zástupce Zastoupenému vedle případné škody uhradí i smluvní pokutu ve výši 250 EUR. 

7.2. Zastoupený je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude zjištěno, že Zástupce postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Zástupci s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Zástupci. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Zastoupeného zaniká Zástupci nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Zastoupenému škoda, je Zástupce povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud tyto obchodní podmínky nebo Smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami právním řádem Anglie a Walesu.

8.2. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 19.03.2019. Zastoupený si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit, o čemž bude Zástupce vyrozuměn e-mailem na adresu uvedenou při registraci do provizního programu.